Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Περίοδος ΠΡΩΤΗ (1935) - Πρόεδρος ὁ Μητροπ. Δημητριάδος Γερμανός.
Τό ἔτος 1935 (κατά μῆνα Μάϊο) συγκροτήθηκε ἡ πρώτη χρονολογικά Ἱερά Σύνοδος τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀπό τούς τρεῖς Ἀρχιερεῖς πού ἐπέστρεψαν ἀπό τήν Νεοημ. Ἐκκλησία στήν Γνησία Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία, δηλαδή τούς Μητροπολίτες Δημητριάδος Γερμανό (Μαυρομάτη), πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομο (Καβουρίδη) καί Ζακύνθου Χρυσόστομο (Δημητρίου). Οἱ Ἀρχιερεῖς αὐτοί ἔγιναν δεκτοί στό σῶμα τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας ἀπό τόν ἀγωνιζόμενο Κλῆρο καί λαό, μέ τήν ἀποδοχή τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας - Ἐκκλησιολογίας, σύμφωνα μέ τήν ὁποία ἡ Νεοημ. Ἐκκλησία εἶναι σχισματική καί τά μυστήριά της ἄκυρα.
Στή φωτογραφία οἱ τρεῖς Ἀρχιερεῖς στήν μοναδική κοινή τους φωτογράφιση. Ἀπό ἀριστερά πρός τά δεξιά διακρίνονται οἱ πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος, Δημητριάδος Γερμανός καί Ζακύνθου Χρυσόστομος.

Περίοδος Δεύτερη (1935) - Πρόεδρος ὁ Μητροπ. Δημητριάδος Γερμανός
Τό ἴδιο ἔτος 1935 οἱ τρεῖς αὐτοί Ἀρχιερεῖς ἐξέλεξαν καί χειροτόνησαν τέσσερεις νέους, τούς Ἐπισκόπους Μεγαρίδος Χριστόφορο Χατζῆ, Διαυλείας Πολύκαρπο Λίωση, Κυκλάδων Γερμανό Βαρυκόπουλο καί Βρεσθένης Ματθαῖο Καρπαθάκη καί συγκροτήθηκε 7μελής Ἱερά Σύνοδος (αὐτῆς τῆς Συνόδου δέν σώθηκε φωτογραφία).
Ἡ δεύτερη αὐτή Σύνοδος ἄρχισε νά διαλύεται ἤδη ἀπό τό 1935, μέ τήν ἐπιστροφή στή Νεοημ. Ἐκκλησία τοῦ Μητροπ. Ζακύνθου Χρυσοστόμου καί τῶν Ἐπισκόπων Μεγαρίδος Χριστοφόρου καί Διαυλείας Πολυκάρπου.
Ὁ Μητροπ. Δημητριάδος Γερμανός ἦταν ὑποψήφιος γιά τόν Μητροπολιτικό Θρόνο τῶν Ἀθηνῶν τό 1923, ἀλλά δέν εἶχε τήν ὑποστήριξη τῆς Ἐπαναστάσεως τῶν Νικ. Πλαστήρα καί Στυλ. Γονατᾶ στήν Ἀριστίνδην Σύνοδο πού συγκλήθηκε γιά νά ἐκλέξει Μητροπ. Ἀθηνῶν καί ἔτσι ἐπικράτησε ὁ ἐκλεκτός τῆς Ἐπαναστάσεως, τοῦ Ἐλ. Βενιζέλου καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἀρχιμ. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Γιά τόν λόγο αὐτό ἔφερε πικρία κατά τοῦ Χρυσ. Παπαδοπούλου καί συμπεριεφέρετο ἀντιπολιτευτικά.

Περίοδος ΤΡΙΤΗ (1935 - 1937) - Πρόεδρος ὁ Μητροπ. Δημητριάδος Γερμανός
Τό ἴδιο ἔτος 1935 ἄρχισε νά δυαλύεται ἡ δεύτερη αὐτή Σύνοδος, μέ τήν ἐπιστροφή στήν Νεοημ. Ἐκκλησία τοῦ Μητροπ. Ζακύνθου Χρυσοστόμου καί τῶν Ἐπισκόπων Μεγαρίδος Χριστοφόρου καί Διαυλείας Πολυκάρπου. Κατά τήν περίοδο 1935 -1937 τήν Ἱερά Σύνοδο ἀποτελοῦσαν οἱ Μητροπ. Δημητριάδος Γερμανός (Πρόεδρος) καί πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος καί οἱ Ἐπίσκοποι Κυκλάδων Γερμανός καί Βρεσθένης Ματθαῖος (καί αὐτῆς τῆς Συνόδου δέν διασώθηκε φωτογραφία).
Στή φωτογραφία οἱ δύο πρωτεργάτες τοῦ Κινήματος τοῦ 1935, Μητροπ. Δημητριάδος Γερμανός καί πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος. Προσωπικότητες καί οἱ δύο τῆς Ἱεραρχίας, κινήθηκαν κατά τοῦ Χρυσ. Παπαδοπούλου ἀπό ἰδιοτελή κριτήρια (ὁ πρῶτος διότι δέν ἐξελέγη -λόγῳ μεθοδεύσεων τοῦ Χρυσ. Παπαδοπούλου - Μητροπ. Ἀθηνῶν τό 1923 καί ὁ δεύτερος διότι παγιδεύθηκε ἀπό τόν ἴδιο νά παραιτηθεῖ ἀπό τήν Μητρόπολη Φλωρίνης καί νά ἀναλάβει τήν Ἀποστολική Διακονία, κάτι πού ὁ Χρυσ. Παπαδόπουλος τελικά δέν τοῦ ἔδωσε.


Περίοδος ΤΕΤΑΡΤΗ (1937 - 1945)
Τό ἐτός 1937 ἀποσκίρτησαν ἀπό τήν Γνησία Ὀρθόδοξο Ὁμολογία - Ἐκκλησιολογία τοῦ 1935 οἱ Μητροπ. Δημητριάδος Γερμανός καί πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀποκηρυχθοῦν ἀπό τούς Ἐπισκόπους Κυκλάδων Γερμανό καί Βρεσθένης Ματθαῖο, οἱ ὁποῖοι στή συνέχεια ἀποτέλεσαν τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (δέν διασώθηκε κοινή φωτογραφία τῶν δύο Ἀρχιερέων).


Περίοδος ΠΕΠΜΤΗ (1945 - 1948) - Πρόεδρος ὁ Ἐπίσκοπος Βρεσθένης Ματθαῖος
Τό ἔτος 1945 ὁ Ἐπίσκοπος Κυκλάδων Γερμανός ἀποκόπηκε ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Βρεσθένης Ματθαῖο καί ὁ τελευταῖος ἔμεινε μόνος Ἐπίσκοπος τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί μέ τόν περί αὐτόν Ἱερό Κλήρο συγκρότησε τήν πέμπτη χρονολογικά Ἱερά Σύνοδο τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Ἡ δημοσιευομένη φωτογραφία εἶναι ἡ πλέον χαρακτηριστική καί διαδεδομένη τοῦ Ἐπισκόπου Βρεσθένης - Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ματθαίου. Εἶναι τοῦ ἔτους 1949 κατά τό ὁποῖο ὁ ἀοίδημος Πατήρ εἶχε ἐκλεγεῖ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν.

Περίοδος ΕΚΤΗ (1948 - 1950) -
Πρόεδρος ὁ Ἐπίσκοπος Βρεσθένης καί ἔπειτα Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ματθαῖος
Τό ἐτός 1948, ὁ Ἐπίσκοπος Βρεσθένης Ματθαῖος, "ψήφῳ Κλήρου καί λαοῦ" χειροτόνησε μόνος, καθ' ὑπέρβασιν τοῦ σχετικοῦ Κανόνος, τόν Ἐπίσκοπο Τριμυθοῦντος Σπυρίδωνα καί στή συνέχεια μαζί του τόν Ἐπίσκοπο Πατρῶν Ἀνδρέα. Στή συνέχεια χειροτονήθηκαν οἱ Ἐπίσκοποι Θεσσαλονίκης Δημήτριος καί Κορινθίας Κάλλιστος καί συγκροτήθηκε 5μελής Ἱερά Σύνοδος, ἡ ὁποία τό 1949 ἐξέλεξε τόν Ἐπίσκοπο Βρεσθένης Ματθαῖο σέ Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος. Ἀπό τήν ἴδια Σύνοδο οἱ Ἐπίσκοποι - Μέλη Της, πλήν τοῦ Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος, όνομάσθηκαν Μητροπολίτες.

Περίοδος ΕΒΔΟΜΗ (1950 - 1952) - Πρόεδρος ὁ Μητροπ. Θεσσαλονίκης Δημήτριος
Ἀριστερά: Οἱ Ἀρχιερεῖς πού χειροτονήθηκαν ἀπό τόν μακαριστό Ἐπίσκοπος Βρεσθένης κυρό Ματθαῖο (1948), κατά τό 40ήμερο Μνημόσυνο τοῦ Ἁγίου Πατρός (Ἰούνιος 1950). Ἀπό ἀριστερά πρός τά δεξιά διακρίνονται οἱ Ἐπίσκοποι Θεσσαλονίκης Δημήτριος, Τριμυθοῦντος Σπυρίδων, Πατρῶν Ἀνδρέας καί Κορινθίας Κάλλιστος.
Δεξιά: Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μετά τήν ἀνασυγκρότηση τοῦ 1952. Ἀπό ἀριστερά πρός τά δεξιά διακρίνονται οἱ Ἀρχιερεῖς Βρεσθένης Ματθαῖος Β' , Ἀττικῆς Μελέτιος, Θηβῶν Ἰωάννης, Θεσσαλονίκης Δημήτριος, Πατρῶν Ἀνδρέας, Κορινθίας Κάλλιστος καί Τρίκκης Βησσαρίων (Πανήγυρις Ζωοδ. Πηγῆς τοῦ ἔτους 1962, Ἱ. Μ. Παναγίας Κερατέας).
Τό ἔτος 1950 (14η Μαΐου) κοιμήθηκε εἰρηνικά ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ματθαῖος, ὁ Νέος Ὁμολογητής τῆς Ὀρθοδοξίας κατά τόν 20ο αἰ. Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἐξελέγη ὁ Μητροπ. Θεσσαλονίκης Δημήτριος.
Τό ἔτος 1952 ἐξελέγησαν καί χειροτονήθηκαν οἱ 5 νέοι Ἀρχιερεῖς: Οἱ Μητροπολίτες Μεσσηνίας Χρυσόστομος, Θηβῶν καί Λεβαδείας Ἰωάννης, Τρίκκης καί Σταγῶν Βησσαρίων καί Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Μελέτιος καί ὁ Ἐπίσκοπος Βρεσθένης Ματθαῖος Β'. Ἔτσι συγκροτήθηκε ἑννεαμελής Ἱερά Σύνοδος.

Περίοδος ΟΓΔΟΗ (1956 - 1958) - Πρόεδρος ὁ Μητροπ. Θεσσαλονίκης Δημήτριος
Τό ἔτος 1956 κοιμήθηκε εἰρηνικά ὁ Μητροπ. Μεσσηνίας Χρυσόστομος (Πουλουπάτης). Τό ἴδιο ἔτος ἐξελέγησαν καί χειροτονήθηκαν οἱ Μητροπολίτες Μεσσηνίας Γρηγόριος καί Κιτίου Ἐπιφάνιος (γιά τήν Γνησία Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία τῆς Κύπρου).
Τό ἑπόμενο ἔτος 1957 ἐξελέγησαν καί χειροτονήθηκαν οἱ Μητροπολίτες Πειραιῶς Ἄνθιμος, Σαλαμίνος Θεόκλητος καί Τήνου Ἀγαθάγγελος. Ἔτσι συγκροτήθηκε 12μελής Ἱερά Σύνοδος.

Περίοδος ΕΝΑΤΗ (1958 -1967) - Πρόεδρος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἀγαθάγγελος
Τό ἔτος 1958 ὁ Μητροπ. Τήνου Ἀγαθάγγελος ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος.
Τό ἴδιο ἔτος 1958 ἀποσκίρτησαν ἀπό τήν Γνησία Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία καί καθαιρέθηκαν οἱ Μητροπολίτες Πειραιῶς Ἄνθιμος καί Σαλαμίνος Θεόκλητος.
Τό ἔτος 1963 κοιμήθηκαν εἰρηνικά οἱ Ἐπίσκοποι Βρεσθένης Ματθαῖος Β' καί Τριμυθοῦντος Σπυρίδων.
Τό ἔτος 1964 κοιμήθηκε εἰρηνικά ὁ Μητροπ. Θηβῶν καί Λεβαδείας Ἰωάννης.
Τό ἔτος 1966 κοιμήθηκε εἰρηνικά ὁ Μητροπ. Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Μελέτιος.
Τό ἔτος 1967 κοιμήθηκε εἰρηνικά ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἀγαθάγγελος.

Περίοδος ΔΕΚΑΤΗ (1967 - 1973) -
Πρόεδρος ὁ Μητροπ. Πατρῶν καί ἔπειτα Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἀνδρέας
Τό ἔτος 1967 ἐξελέγη Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ὁ Μητροπ. Πατρῶν Ἀνδρέας.
Τό ἔτος 1972 ὁ Μητροπ. Πατρῶν Ἀνδρέας ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος.
Τό ἔτος 1973 ἐξελέγησαν καί χειροτονήθηκαν (κατά σειρά) οἱ Μητροπολίτες Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Ματθαῖος καί Πειραιῶς καί Νήσων Νικόλαος, ὁ Ἐπίσκοπος Βρεσθένης Λάζαρος καί οἱ Μητροπολίτες Ἀργολίδος Παχώμιος, Φθιώτιδος Θεοδόσιος, Κρήτης Εὐμένιος καί Σερβίων καί Κοζάνης Τίτος.

Περίοδος ΕΝΔΕΚΑΤΗ (1973 - 1995) - Πρόεδρος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἀνδρέας
Τό ἔτος 1976 κοιμήθηκε εἰρηνικά ὁ Μητροπ. Θεσσαλονίκης Δημήτριος.
Τό ἔτος 1977 κοιμήθηκε εἰρηνικά ὁ Μητροπ. Τρίκκης καί Σταγῶν Βησσαρίων.
Τό ἴδιο ἔτος ἀποσκίρτησε ἀπό τήν Γνησία Ὀρθοδοξία καί καθαιρέθηκε ὁ Μητροπ. Κορινθίας Κάλλιστος.
Τό ἔτος 1980 κοιμήθηκε είρηνικά ὁ Μητροπ. Κρήτης Εὐμένιος.
Τό ἔτος 1989 ἐξελέγη καί χειροτονήθηκε ὁ Μητροπ. Θεσσαλονίκης Χρυσόστομος.
Τό ἴδιο ἔτος κοιμήθηκε εἰρηνικά ὁ Ἐπίσκοπος Βρεσθένης Λάζαρος.
Τό ἔτος 1995 ἐκδηλώθηκε κίνημα κατά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἀνδρέου τῶν Μητροπ. Μεσσηνίας Γρηγορίου, Ἀττικῆς Ματθαίου, Φθιώτιδος Θεοδοσίου, Κοζάνης Τίτου καί Θεσσαλονίκης Χρυσοστόμου, οἱ ὁποῖοι ἀποκοπέντες ἀπό τήν Γνησία Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία τέθηκαν σέ ἀργία καί κηρύχθηκαν ἔκπτωτοι τῶν θρόνων των.

Περίοδος ΔΩΔΕΚΑΤΗ (1995 - 2005) - Πρόεδρος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἀνδρέας
Τό ἔτος 1995, μετά τό σχίσμα τῶν 5 πρ. Μητροπολιτῶν, τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συγκροτοῦσαν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἀνδρέας καί οἱ Μητροπολίτες Πειραιῶς καί Νήσων Νικόλαος καί Ἀργολίδος Παχώμιος.
Τό ἴδιο ἔτος 1995, σέ ἀντικατάσταση τῶν πέντε ἐκπεσόντων Μητροπολιτῶν, ἐξελέγησαν καί χειροτονήθηκαν οἱ Μητροπολίτες Περιστερίου Γαλακτίων, Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος, Βεροίας καί Ναούσης Ταράσιος, Κίτρους καί Κατερίνης Γοργόνιος καί Λαρίσης καί Τυρνάβου Πανάρετος.
Τό ἔτος 1996 ἐξελέγησαν καί χειροτονήθηκαν οἱ Ἐπίσκοποι Διαυλείας Ἀνδρέας καί Φιλίππων Χρυσόστομος.
Τό ἔτος 2003 παραιτήθηκε παρανόμως ἀπό τοῦ Θρόνου τῶν Ἀθηνῶν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνδρέας καί μεθοδεύθηκε ἡ ἄνοδος τοῦ Μητροπ. Πειραιῶς Νικολάου. Ἡ ἀντικανονική αὐτή ἐνέργεια προκάλεσε ἀναταραχή στήν Ἱεραρχία καί τό σῶμα τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Τό ἔτος 2004 ἀπεβίωσε εἰρηνικά ὁ Μητροπ. Λαρίσης καί Τυρνάβου Πανάρετος, χωρίς νά ἀναγνωρίσει τήν παράνομη παραίτηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀνδρέου καί τήν ἀντικανονική ἀνάρρηση τοῦ Μητροπ. Πειραιῶς Νικολάου.

Περίοδος ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ (2005 - 2008) -
Πρόεδρος ὁ Μητροπ. Μεσογαίας καί Λαυρεωτικής Κήρυκος
Τό ἔτος 2005 ὁ Μητροπ. Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος ἀποκήρυξε τόν παραιτηθέντα Ἀρχιεπίσκοπο Ἀνδρέα καί τήν περί τόν μοιχεπιβάτη "Ἀρχιεπίσκοπο" Νικόλαο Ἐπισκοπική Ὁμάδα καί συγκρότησε μετά τοῦ περί αὐτόν Ἱεροῦ Κλήρου τήν δεκάτη τρίτη χρονολογικά Ἱερά Σύνοδο τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Μετά τοῦ Μητροπ. Κηρύκου συνετάχθησαν οἱ τοπικές Ἐκκλησίες Κύπρου καί Ρωσίας (Κατακομβῶν) καί ἡ Ἱεραποστολή τῆς Κένυας.


Περίοδος ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ (2008 - σήμερα) -
Πρόεδρος ὁ Μητροπ. Μεσογαίας καί Λαυρεωτικής Κήρυκος
Τό ἔτος 2008 ἐπιτεύχθηκε ἡ ἕνωση, στή βάση τῆς κοινῆς γνησίας Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας - Ἐκκλησιολογίας, μετά τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας καί συγκροτήθηκε ἡ Πανορθόδοξος Σύνοδος τῶν ἁπανταχοῦ Ἀρχιερέων τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, συγκροτουμένη ἀπό τόν Μητροπ. Μεσογαίας Κήρυκο (Πρόεδρο) καί τούς Ἐπισκόπους Μπακάου Κασσιανό καί Βράντσεα Γερόντιο (τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας).
Τό ἴδιο ἔτος 2008 ἐξελέγησαν καί χειροτονήθηκαν οἱ Μητροπολίτες Κένυας Ματθαῖος, Κιέβου Σεραφείμ καί Κιτίου Παρθένιος.
Σήμερα ἡ Ἱερά Πανορθόδοξος Σύνοδος τῶν ἁπανταχοῦ Ἀρχιερέων τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας συγκροτεῖται ὡς ἐξῆς:
Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος: Ὁ Μητροπ. Μεσογαίας Κήρυκος, Πρόεδρος.
Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Ρουμανίας: Ὁ Μητροπ. Βράντσεα Γερόντιος.
Ὁ Ἐπίσκοπος Μπακάου Κασσιανός.
Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Κένυας: Ὁ Μητροπ. Κένυας Ματθαῖος.
Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας: Ὁ Μητροπ. Κιέβου Σεραφείμ.
Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Κύπρου: Ὁ Μητροπ. Κιτίου Παρθένιος.

Παρασκευή, 1 Μαΐου 2009

Τό παρόν ἰστολόγιο περιέχει ἱστορικές φωτογραφίες τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καθώς καί μικρά ἐπεξηγηματικά σημείωματα, πού ἀφοροῦν πρόσωπα καί γεγονότα ἀπό τό 1924 μέχρι σήμερα. Σκοπός καί προοπτική εἶναι ἡ κατάρτηση ἑνός ἀρχείου ἡλεκτρονικῆς μορφῆς, διαθέσιμου σέ κάθε ἐνδιαφερόμενο. Στήν παρουσίαση τῶν θεμάτων καταβλήθηκε προσπάθεια νά τηρηθεῖ χρονολογική σειρά.
Ἐπιτρέπεται ἡ χρήση τῶν φωτογραφιῶν καί τῶν κειμένων, μέ ἀναφορά τῆς σελίδας ἀπό τήν ὁποία ἔχουν ληφθεῖ.